Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Deze wet is een verzameling van arbeidsrechtelijke maatregelen met verschillende ingangsdata die zijn opgenomen in meerdere wetten en die zowel werkgevers als werknemers aangaan, o.a.:

Bij een arbeidsovereenkomst voor twee jaar of langer of voor onbepaalde tijd mag de proeftijd maximaal 2 maanden zijn, bij een arbeidsovereenkomst voor minder dan twee jaar mag de proeftijd slechts 1 maand zijn (tenzij de CAO iets anders bepaalt). In tijdelijke contracten voor zes maanden of korter mag m.i.v. 1 januari 2015 helemaal geen proeftijd meer worden opgenomen.

Werkgevers moeten werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer vanaf 1 januari 2015 uiterlijk 1 maand van tevoren schriftelijk informeren of hun arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. Indien een werkgever dit heeft verzuimd dan heeft de werknemer in beginsel recht op een vergoeding ter hoogte van 1 maandsalaris.

Een concurrentiebeding is sinds 1 januari 2015 alleen toegestaan bij onbepaalde tijd contracten, tenzij er sprake is van bijzondere, zwaarwegende omstandigheden.

Na een periode van 2 jaar (was voorheen 3 jaar) of bij een vierde contract ontstaat m.i.v. 1 juli 2015 recht op een vast dienstverband. Om de kans op een vast contract voor een werknemer te vergroten wordt de termijn van een tussenpoos (dus het moment tussen 2 dienstverbanden) verlengd naar 6 maanden (was voorheen 3 maanden).

Zowel werkgever als werknemer heeft in beginsel een opzegtermijn van 1 maand. Deze periode wordt met 1 maand verlengd voor elk 5 jaar die de werknemer in dienst is geweest (tot een maximum van 4 maanden). Hiervan kan worden afgeweken als de CAO anders bepaalt of wanneer dit schriftelijk is vastgelegd.

De werkgever is verplicht om oproepkrachten minimaal 3 uur per oproep uit te betalen, ook al werken zij korter. Hier kan alleen van worden afgeweken als de kortere tijd schriftelijk is overeengekomen.

Wanneer ontslag plaatsvindt om bedrijfseconomische redenen moet een werkgever dat m.i.v. 1 juli 2015 aanvragen bij het UWV, wanneer het ontslag plaatsvindt om persoonlijke redenen loopt het vanaf dan via de kantonrechter. Per 1 juli 2015 is een werkgever altijd een transitievergoeding verschuldigd wanneer een werknemer langer dan 2 jaar in dienst is geweest en het onbepaalde tijdcontract wordt beëindigd op initiatief van de werkgever.

De maximale WW-duur wordt per 1 januari 2016 teruggebracht tot 24 maanden (is nu nog 38 maanden), tenzij in de CAO een langere uitkeringsduur is geregeld.

U kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen, neem contact op voor advies!